loading...
مهندسی مکانیک
حسین بازدید : 2925 1393/08/23 نظرات (1)

Part(1  یعنی ...؟

1.    محیطی که در آن مدل سازی قطعات انجام می شود.

2.    محیطی که در آن مجموعه های مونتاژی ساخته می شود.

3.    تهیه نقشه های دو بعدی.

4.    تهیه نماهای استاندارد یا برش خورده.

2)پسوند پرونده part  چیست ؟

1.    Sld par.*

2.    Sld prt.*

3.    Sld asm.*

4.    Sld drw.*

 3)پسوند پرونده Assemblyچیست ؟

1.    swass.*

2.    Sld asm.*

3.    swasm.*

4.    *.sldassem

 4)پسوند پرونده Drawingچیست ؟

1.    Solid Drawing.*

2.    Sld Drw.*

3.    Sld Dra.*

4.    Slw Drawing.*

5) در محیط گرافیکی و نمودار درختی................

1.    طراحی مدل _ تمام کارهایی که برای ایجاد مدل رخ می دهد.

2.    تمام کار های که برای ایجاد مدل رخ می دهد.

3.    نام پرونده ها _تمام کار هایی که برای ایجاد مدل رخ می دهد.

4.    هیچکدام

6)Edge در محیط گرافیکی چه چیزی را نشان می دهد ؟

1.    نشان می دهد که شی زیر آن یک سطح صاف و غیر صاف از مدل است.

2.    نشان می دهد که شی زیر آن یک لبه است .

3.    نشان می دهد که شی زیر آن یک رأس از مدل است.

4.    مورد 1و2

7)کاربرد نماد Face در محیط گرافیکی  نشان می دهد که شی زیر آن ....................

1.    یک رأس از مدل است.

2.    یک  سطح صاف یا غیر صاف از مدل.

3.    یک لبه ی مدل است.

4.    هیچکدام

8)کاربرد نماد Vertexدر محیط گرافیکی نشان می دهد که شی زیر آن ....................

1.    یک لبه است .

2.    یک رأس است .

3.    یک سطح صاف و غیر صاف  از مدل است.

4.    مورد1و3

9)کاربرد Pan

1.       جابجا کردن مدل

2.       جابجا کردن محیط گرافیکی

3.       چرخاندن مدل

4.       بازگشت به نمای قبلی

10)کلید معادل Pan در صفحه کلید چیست؟

1.Ctrl + مکان نما                                                   2.کلید های مکان نما    

3.کلید های مکان نما + Shift                                    4.کلید های مکان نما چپ و راست +Alt

11) کلید معادل Rotate

1. کلید های مکان نما                                                2. کلید مکان ما + Shift

3.کلید های مکان نما +Alt                                         4.مورد 1و2

12) کلید های چرخش در جهات دلخواه 

1.کلید های مکان نما                                                2.کلید های مکان نما +Alt

3.کلید های مکان نما چپ و راست                               4.کلید مکان نما +Alt

13)کلید چرخش در جهت    90 درجه

1.کلید مکان نما + Shift                                          2.کلید مکان نما چپ و راست +Ctrl

3.کلید مکان نما +Alt                                              3.هیچکدام

14)چرخش ساعت گرد و پاد ساعتگرد

1. کلید مکان نما+ چپ و راست + Alt          2  . کلید مکان نما چپ و راست + Alt

3. کلید مکان نما چپ و راست +Shift           4.هر سه مورد

15.کاربرد in/out    Zoom  

1.کل مدل را بزرگ یا کوچک می کند                            2.بزرگ کردن قسمتی از یک مدل

3.بزرگ نمایی یک شی مانند یک لبه ، رأس ، سطح 

4.قرار گرفتن کل مدل در محیط گرافیکی

16)کلید معادل Zoom In/Out

1.کلید Zبرای بزرگ کردن و کلید ترکیبی Shift +Z برای کوچک کردن

2. کلید Zبرای کوچک کردن و کلید ترکیبی Alt +F برای بزرگ کردن

3.کلید Alt +Z برای کوچک کردن و کلید  برای بزرگ کردن

4. کلید Zبرای کوچک کردن و کلید ترکیبی Shift +Z برای بزرگ کردن

17)بزرگ نمایی قسمتی از مدل

1.Zoom in/out                                               2.  Zoom to area    

3.Zoom to selection                         4.Zoom to Fit

18.کاربرد  Zoom to selection

1.بزرگ نمایی قسمتی از مدل                                        2.بزرگ و کوچک کردن مدل

3.بزرگ نمایی یک شی مانند یک لبه ، یک سطح ، یا رأس 

4.مورد 1و2         

19.قرار گرفتن کل مدل  در محیط گرافیکی

1.Zoom to fit                                             2. Zoom in/out          

3.Zoom to Area                                         4.Zoom to selection

20) کلید معادل Zoom to fit

1.Alt +F                                        2.F                             3.Z                             4.Shift +Z

21.بازگشت به نمای قبل

1.Previews view                    2.View orientation                          3.Update standard Views              4.Reset Standard View

22)برای باز کردن پنجره orientation باید

1.فشردن ایکون orientation           2. فشردن کلید Shift

3.فشردن کلید Space                4.مورد 1و3

23)کاربرد گزینه Update standard Views                                 

1.باز گشت به نما قبلی                                2. لغو دستور انجام شده    

3. بستن طرح                                              4. تعیین نما استاندارد

24) کلید معادل Isometric

1.Ctrl+1                                           2. Ctrl+4                                              3. Ctrl+6                                    4. Ctrl+7

25)کلید معادل Front  در صفحه کلید

1. Ctrl+3                            2. Ctrl+5                        3.   Ctrl+1                       4. Ctrl+2

26)نمایش مدل بدون خطوط نامرئی

1.Hidden Lines  Removed               2.Shaded

3.Hidden lines visible                  4.Wire Frame

27) Shadow in Shaded mode ؟

1.متمایز کردن رنگ لبه ها در Shaded mode                                       2.نمایش مدل همراه با خطوط نامرئی

3.اضافه کردن سایه به مدل در Shaded Mode               

4.نمایش مدل بدون خطوط نامرئی

 

28)نمایش مدل به فرم سیمی ؟

1. Shadow in Shaded mode                       2. Wire Frame

3. Shaded mode                         4. Hidden Lines  Removed                                

 

29)Shaded With Edges ؟

1.اضافه کردن سایه به مدل                                        2. نمایش مدل بدون خطوط نامرئی

3.نمایش مدل به فرم سیمی                                         4.متمایز کردن رنگ لبه ها Shaded  Mode

 

30) Section view؟

1.مشاهده مدل ،متناسب با جنس تعریف شده              

2.نمایش مدل در نمای برش خورده

3.بالا بردن کارایی در نمایش مدل                               4.هیچکدام

 

31)Real View Graphics ؟

1. نمایش مدل به فرم سیمی                                     

2. بالا بردن کارایی در نمایش مدل

3. مشاهده مدل ،متناسب با جنس تعریف شده                   4.مورد1و2

 

32)تغیراتی که بر اثر دستور Sketch  رخ نمی دهد؟

1.تغییر مبدأ مختصات  Origin به گوشه پایین سمت چپ      

2. ابزار طراحی دوبعدی در Toolbarفعال می شود

3.عنوان Sketch 1 اضافه می شود                                     4.هیچکدام

 

33)کدام گزینه در مورد خارج شدن از دستور غلط است.

1.کلید Escاز صفحه کلید                                            2.یک بار خود دستور را انتخاب نماییم               

3.دستور Select  از Standard Toolbar انتخاب نماییم  

4.زدن کلید Enter

 

34)درصورت فعال بودن  این گزینه Grid  باعث می شود شبکه شطرنجی در محیط Sketch فعال یا غیرفعا ل شود؟

1.Dash                                                     2. Display grid            

3. Major gride spacing                               4.Minor_lines per major

35)کاربرد Dash  در Grid  ؟

1.تعداد خطوط minor  بین هر دو خط Major   را مشخص می کند

2.تعداد پرش نشانگربین هر دو خط Minor  را مشخص می کند

3.باعث می شود که Minor line به صورت خط چین در یک Grid  نمایان شود.

4.ابعاد شبکه های بزرگ Major line  تغییر می کند.

36)با فعال کردن این گزینه می توان موضوعات را در فضای سه بعدی با استفاده از گزینه Snap فعال کنید.

1.Sketch  snaps                      2. Snap  only when grids is displayed

3.snap to model geometry               4.Go to system snaps

 

37)روشی را که نمی توان property manager  در نمودار درختی نمایان شود؟

1.انتخاب یک دستور کهپنجره محاورهائآندر محل نمودار درختی نمایان شود

2. هنگامی که در محیط Sketch  یک شی مانند دایره و کمانو... انتخاب شود.

3.هنگامی که feature  ها در حال ویرایش باشند  انتخاب(Edit Difinition )

4.راست کلیک در محیط گرافیکی

 

38)مراحل ایجاد line

1.           Sketch Toolbar        line

2. line   Sketch Toolbar  Tools   

3.  line  Sketch Entities  Idnes

4.هیچکدام

 

39)روش های رسم کمان

1.Center Point Arc                                    2.Tongent  Arc              

3. 3point Arc                                                        4. هرسه مورد

 

40)رسم متوازی اضلاع با

1.rectangle                                  2. polygon                

3. parallelogram                                                     4. Elips

 

41)رسم بیضی با

1.Elips                                         2.Spline                     3. polygon                         4. Circle

 

42)با  نگه داشتن کدام کلید در  صفحه کلید می توان متوازی اضلاع رسم کرد

1.Shift                                         2. Ctrl                        3.Alt                          4.کلید های مکان نما

 

43)مراحل ایجاد چند ضلعی منتظم ؟

1.    Sketch toolbar              Polygon  2. Polygon      Sketch entitice               Tools     

3. Polygon                      Feacher  Toolbar4.مورد1و2

 

44)کاربرد گزینه Center Creation

1.ایجاد دایره با انتخاب مرکز تعیین شعاع                        2.ایجاد دایره جدید با انتخاب سه نقطه

3.مختصات مرکز                                                     4.  2و3

 

45)کاربرد گزینه  Perimeter Craetion ؟

1. مختصات مرکز                                                  2.ایجاد دایره با انتخاب  مرکزو تعیین شعاع

3.ایجاد دایره جدید با انتخاب سه نقطه                           4. هیچکدام

 

46)با زدن این گزینه در PM نقاط ابتدا و انتهای Spline  تغییر شکل می یابند؟

1.Proportional                           2. Reset out handles

3. Reset this Handle                       4.tongent Driving

 

47)گزینه ...با اصلاح درجه انحنای Spline در نقطه انتخاب شده بردار مماس بر Spline را در آن نقطه کنترل می کند.

 

1.Tangent Magnita de                      2.Tangent Radial

3.Tangent Driving                         4.Proportional

 

48)گزینه... با اصلاح زاویه شیب Spline نسبت به محورهای X وY و Z راستای مماس را در نقطه انتخاب شده کنترل می کند

1.parameters                             2.Tangent Redial

3.Fit spline                              4. Tangent Redial  Drection

 

49)برای نمایان ساختن دستگیره جهت دوران  Spline  کدام گزینه درست است( در حالیکه PM مربوط بهspline فعال است)

1.حول مکان های روی Spline  که در انجا نقطه وجود ندارد راست کلیک وانتخاب گزینهAdd tangency control

2.روی Spline  در جایی که نقطه وجود ندارد راست کلیک و انتخاب گزینه Add tangency control

3.حول مکان هایی رویSpline که در آنجا نقطه وجود دارد راست کلیکو انتخاب گزینه Add curvature

4.روی محیط گرافیکی راست کلیک در محلی که نقطه وجود ندارد و انتخاب گزینه Add Curvature Control

 

50)کاربرد   Spline  Simplify

1.افزودن نقاط جدید به Spline                                   2.تبدیل یک شکل چند جزء مجزا به یک جزء مجزا

3.مشاهده چگونگی انحنای هر جزء هندسی                                                                                  4.تبدیل یک Spline  چند نقطه به Spline دو نقطه ابتدا و انتها با شیب ثابت

 

51)با کمک این دستور می توانید نقطه با نقاطی از Spline را که کمترین شعاع انحناء را دارا است مشخص کرد .

1.Show inflection points                      2. Show cravature combs

3.Filt spline                               4.Show minimamum Radius

 

52)کاربرد گزینه Show Carvature  Combs

1.متناسب با مقدار انحنای هر نقطه خطوط نشانده شده انحنا روی آن موضوع ظاهر می شود

2.این دستور نقاطی از Spline راکه در این نقاط، تقعر Spline عوض می شود نشان می دهد

3.افزون نقاط جدید به Spline

4.ایجاد سهمی

 

53)برای ایجاد خط محور

1.Center line                                                        2.For  construction          3.Constraction   Geometry                                  4.هر سه مورد

 

54)ایجاد قرینه اشیاء همزمان با ایجاد اشیاء

1.Dynamic Mirror                                                            2.Mirror Entities              3.Reverse                                 4.Offset Distance

 

55)اگر بخواهید تمامی اشیاء که به صورت زنجیر وار به شی انتخاب شده متصل هستند همراه با آنشوند گزینه

1. Offset Entities               2.Select  Clain    3.  Reverse 4. Offset Distance

 

56)کدام گزینه در مورد کاربرد Trim Entities غلط می باشد

1.حذف قسمت های اضافی که ازتقاطع دو شی به وجود می آید

2.حذف اشیاء ازاد مانند یک خط ،دایره

3.امتداد یک شی تا شی دیگر در امتداد اولیه

4.گسترش و امتداد تقاطع دو شی به وجود آمده

 

57)کاربرد گزینه Constraction   Geometry      

1.تهیه نقشه های دوبعدی در Drawing هرجا که بخواهم از خط چین به جای خط ممتد در نقشه استفاده کرد

2.تکرار اشیاء دمبعدی

3.ایجاد اشیاء دوبعدی در یک Sketch و یا ایجاد Feature مانند خط محور

4.مورد1و3

 

58)با انتخاب این گزینه می توان لبه های یک سطح مدل راروی صفحه طراحی تصویر کنید

1.Liner Sketch Step and kepeat    2.Conver  Entities

3. Select Entities  4.

 

59)کدام مراحل خارج شدن از محیط Sketch درست نیست

1.کلیک بر Sketch                                                  2. انتخاب Rebuild از Sketch  toolbar

3.هنگامی که هیچ دستوری درحال انتخاب نیست درمحیط گرافیکی کلیک راست و گزینه Exit  Sketch را انتخاب نمایید

4.کلیک روی نماد  در محیط گرافیکی

 

60)برای انتخاب چند شی به طور همزمان کدام کلید در صفحه کلید را پایین نگه می داریم

1.Shift                                                     2.Ctlr                    3.Alt                          4.Top

 

61)مراحل فعال کردن Selection filter  toolbar

1.راست کلیک در قسمت Toolbar و انتخاب گزینه ی Selection filter  toolbar

2.Tools        Castomize      Tooolbar   

3.View     toolbar       Selection filter  toolbar   

4.هر سه مورد

62)Dimesion متعلق به.....وبعد از نصب متعلق به ................(ازچپ به راست)

1. Sketch Relation __ Sketch  toolbar                   2.Skatch __ Sketch  toolbar

3.__ Sketch  toolbar   Sketch Relation                  4. Sketch Relation__Smart  Dimension

 

63)برای اندازگیری طول قوس باید

1.ابتدا بر روی کمان و سپس نقاط ابتدا و انتها کمان                   2.روی ابتدا وانتها کمان

3.روی ابتدا و انتها کمان و سپس بروی کمان                          4.هیچکدام

 

64)اگر بخواهیم پنجره Modify هنگام ایجاد اندازه نمایان نشود کدام گزینه را از سربرگ General  انتخاب می کنیم

1.Dimension Propertise                2.Input  dimension  value

3 :Parallel   dimension           4.مورد 1و3

 

65)برای اندازگیری نسبت به یک مبداء در راستای عمود ،گزینه ...انتخاب میکنیم

1.  Ordinate  dimension                       2.Vertical  ordinate   dimension

3.Horizontal  ordinate dimension                 4.Parallel  dimension

 

66)کاربرد گزینه ی Select Entities درAuto Dimension Sketch

1.انتخاب این گزینه تمامی اشیاء موجود در Sketch اندازگذاری می شود.

2.با انتخاب این گزینه باید ابتدا اشیایی را که می خواهیم اندازگذاری شوند را از محیط گرافیکی انتخاب می کنیم

3.انتخاب نوع اندازگذاری

4.اندازگذاری نسبت به یک مبنا صورت می گیرد

 

67)کدام گزینه درAuto Dimension Sketch نوع اندازگذاری را مشخص می کند

1.Schame                                    2.Chain               

3.Base line                                  4.Dimension  Placement

 

68)این گزینه در پنجره Modify  یعنی 

1.اعمال تغییرات و بستن پنجره Modify                    

2.اعمال تعغییرات و فعال نگهداشتن پنجره Modify

3.رد تغییرات وبستن پنجره Modify                 

4.با انتخاب این گزینه پنجره جدیدی به نام Increment فعال می شود

 

69)برای انکه عدد انتخاب شده در پنجره Modify   به عنوان عدد تصاعد در کل پنجره Modify  مربوط به اندازگذاری های Sketch  قرار گیرد گزینه .................را انتخاب می کنیم

1.Make Default                                                    2.Make  Dimension       

3.Make  Assembly                                                            4.Make Modify

 

70)برای انتخابچند شی می توان

1.با استفاده از روش Select Entities             2.Box  Selection   

3.Add Relation                                                                4.مورد1و2

 

 

71)کدام گزینه درست است

 Select Entities       و        Add Relation     وExisting   Relation

1.نام قید ها ، نام اشیاء، عنوان قید ها                                  2.نام اشیاء ، نام قید ها ، عنوان قید ها

3.عنوان قید ها ، نام قید ها ، نام اشیاء                                 4.عنوان قید ها ، نام قید ها ، نام اشیاء

72)کاربرد گزینه« Collinear»

1.هم مرکز و هم شعاع                                           2. هم مرکز         

3. منطبق کردن                                                    4.هم راستا

 

73)برای آنکه کمان ها و یا دایره ها روی هم قرار بگیرند یعنی هم شعاع و یا هم  مرکز  شوند باید قید ....را انتخاب کرد

1.Merge                                                 2.Pierce          3.Coradial                                                            4.Symnetric

 

74)کاربرد گزینه Cocentric

1.منطبق کردن                                                     2. محل تقاطع             3. هم مرکز                                                             4.متقارن

 

75)معادل کلمه ((هم مرکز))

1.Coindent                                              2.Concentric          3.Coradiad                                                                 4.Collinear

 

76)معادل کلمه ((عمود))

1.Vertical                                                2.parallel              3.Perpendicalar                                                           4.Fix


77)اگر شی در صفحه گرافیکی به رنگ سیاه تبدیل شود در قسمت Existing Relations کدام کلمه کنار        دیده   می شود؟

1.Information                                                      2.Fuuly  Defined   

3.Under Defind                                                   4.Over Defind

 

78)کدام گزینه به منای تناقض  بین دو قید می باشد؟

1. Fuuly  Defined    2. Under Defind      3. Over Defind      4.مورد 1و2

 

79) Under Defind   یعنی

1.موقعیت شی در محیط گرافیکی مشخص نیست                       2.موقعیت شی در محیط گرافیکیFix  است

3.موقعیت شی در محیط گرافیکی دارای دو قید متناقض باشد        4.مورد2و3

 

 80)اگر All in this sketch  را از دستور Display/ Delete Relation     انتخاب کنیم

1.قید ها به صورت موقت حذف می شوند                             2.اخرین کار انجام شده لغو یا Cancel میشود  

3.تمامی قیدهای موجود در Sketch  در قسمت Add Relation  نشان داده می شود

4.تمام قید ها در Sketch حذف می شوند

 

81)کاربرد گزینه Radii در Scan Equal چیست؟

1.مشخص شدن خط های هم اندازه                  

2.مشخص شدن کمانهای که شعاع آن ها با طول خط ها هم اندازه است

3.مشخص شدن کمان های هم اندازه                

4. مشخص شدن تعداد کمان های هم اندازه

 

82)کلمه ای که باعث می شود دو خط هم اندازه برای همیشه مساوی هم باشند؟

1.Find  Next                                            2.Value                  3.Skertcher                           4.Set Equal

 

83)SC  مخفف کلمه ؟

1.Sketch Close                                                    2.Single  Close                      3.Sketch  Circle                                           4.        Single Circle

 

84)کاربرد Multiple Disgoins Closed

1.اگر Sketch شامل چند پروفیل بسته جدا از هم باشند که یک پروفیل بزرگتری که بسته است همه آنها را دربرگیرد

2.اگر Sketch شامل یک پروفیل بسته باشد

3.اگر Sketch شامل چند پروفیل بسته جدا از هم باشند که پروفیل بزرگتری آنها را در بر نگیرد

4.اگر Sketch شامل چند دایره باشد.

 

85)برای ایجاد حجم با ارتفاع از گزینه .... استفاده می کنیم

1.Extrude                                                2.Base  Feature             3.Boss  Feature                                      4.End  Codition

 

86)گزینه Offset در دستور Extrude یعنی

1.در این حالت Extrude  از صفحه که Sketch در رسم شده است آغاز می شود

2.در این حالت می توانید ، سطح ، صفحه یا وجهی مسطح ازمدت را انتخاب کنید تا Extrude  از آن موضوع آغاز شود

3.دراین حالت می توانید نقطه یا راسی ازمدل انتخاب کنید تا Extrude  ازصفحه به موازات صفحه Sketchآغاز شود.

4.در این حالت Extrude  ار صفحه ای با فاصله مشخص نسبت به صفحه Sketch فعلی و به موازات آن آغاز می شود.

 

87)کدام گزینه برای تغییر جهت Extrude   استفاده می شود؟

1.End Feature                                                      2.Reverse Direction           3.Up To Vertex                                                4. Bline

 

88)گزینه ای که به کمک آن می توان  به سطح مدل ، شیب دهیم؟

1.Draft                                        2.Merge  Result             3.Reverse  Offset                                                4.Vertex

 

89)تغییر جهت Extrude  (فلش)در مخالف با انتخاب گزینه... می باشد.

1.Thin Feature                                                     2.Type                           3.Reverse Direction                                                       4.Direction  Of  Extrude 

 

90) با انتخاب این گزینه می توان هم در قسمت داخلی  و هم در قسمت بیرونی پروفیل اصلی Sketch پروفیل جدید ایجاد کرد  .

1.Thin Feature      2.One_Direction             3.Tow_ direction       4.Mid_Plane

 

91)کاربرد گزینه Capends

1.ایجاد یک جداره نازک                                                                                                                     2.با جداره نازک به ابتدا و انتهای آن که باز است دو درپوش بگذاریم

3.در هر دو جهت بیرون و داخلی پروفیل اصلیSketch پرو فیل جدید ایجاد نماییم   

4.هیچکدام

 

92)اگر نخواهید از کل یکSketch برای ایجادCut  Extruded   استفاده نمایید از گزینه

1.Fitp slid ti cut      2.Body               3.Selected  contours         4.Feature  scope

 

93) کاربرد Selected bodies 

1.حجم حاصل از Extrude  برش بیش یک Body را قطع کند

2.برش تمامBody های موجود در مدل وحتی Body های بعدی را برخورد می کند

3.از کل یک Sketch برای Extruded Cut استفاده نمی شود

4.انتخاب Body های که باید برش بخورد

 

94)با انتخاب این گزینه می توانید بر یک لبه ، Fillet با شعاع ثابت اعمال کنید

1. .   Ccstantradius  2.Multiple radius fillet          3.Full preview      4.Partial preview

 

95)کاربردMultiple   radius   fillet     در دستور   Fillet

1.زدن   Filletبا شعاع متغیر                                   2.زدن   Filletبا شعاع ثابت

3.زدن   Filletبا لبه های دیگر مدل به صورت مماس    4.   Fille فقط در آن واحد بر روی یک شی نشان داده می شود

 

96)اگر بخواهیم   Filletها به آرامی و همواره در محل کنج به همدیگر برسند با گزینه

1.Full preview         2.Partical  preview          3.Set back purameters     4.Set back fillet

 

97)اگر زمانی در هنگاه تنظیم  یکی از فاصله ها شکسته می باشد و می خواهید همین عدد مربوط به فاصله شکست جاری را برای  بقیه فاصله های شکست که هنوز مشخص نشده اند نیز اختصاص دهیم از دکمه ی ... استفاده میشود

1.Set all           2. Set  unassigned     3.Set back               4. Set distances

 

98)برای ایجاد تیزی لبه های که به واسط اعمال      fillet  به وجود می آیندباید از گزینه ... اتخاب می کنیم

(توجه : برای از بین بردن لبه تیز از گزینه 3 این سئوال استفاده می شود )

1.Overflowtype        2.Constant radius fillet        3.Round  corners           4.Varia  ble radius fillet 

99)برای آنکه تغییر شعاع در Fillet      بین دو نقطه به صورت خط انجام شود از گزینه ... انتخاب می کنیم

1.Smooth  Transition                   2.Straight transition         3. Call out      4.Hold line

 

100)Hold line یعنی چه ؟

1.تغییر شعاع بین دو نقطه به صورت آرام                          2.بدون اعمال اندازه شعاع بین دو صفحه Filletمیزنیم

3.تغییر شعاع بین دو نقطه به صورت خطی                        4.دادن اندازه شعاع بین دو صفحه و زدن Fillet

 

101)ایجاد کردن fillet هایی با سطوح هموار بین دو سطح مجاور

1.Curvature   Continuoas           2.Constant Width        3.Full round  fillet     4.Collout

 

102)تغییر راستای که با فلش عوض می شود در Chamfer  توسط گزینه .... انجام می پذیرد

1.Edge                  2. Vertex              3. Flip direction           4. Equal direction

 

103_با انتخاب این دستور میتوان یک featureبا استفاده از چرخش پروفیل حول یک محور ..........ایجاد کرد.

1)centerline_revolve                                             2)centerline_revolve_cut

3)line_revolve                                                      4)line_revolve_cut

104_با انتخاب دستور revolve نمای کار به نمای .................تبدیل می شود.

1)front               2)left                  3)isometric                 4)تغییر نمی کند

105_با انتخاب این گزینه چرخش پروفیل sketch به صورت ساعتگرد حول center line می باشد.

1)revolve type           2)one direction             3)two direction           4)mid plane

106_کاربرد گزینه ی two direction  چیست؟

1)چرخش پروفیل sketch به صورت ساعتگرد می باشد

2)برای تغییر جهت چرخش پروفیل sketch می باشد

3)چرخش نصف زاویه در جهت ساعتگرد و نصف دیگر در جهت پاد ساعتگرد می باشد

4)با وارد کردن 2 زاویه ی چرخش یک revolation feature  ایجاد می گردد

107_با انتـخاب این گزینه در featurethin در دستـور revolve ضخامـت مدل به سمت بیرون پروفیـل sketch ایـجاد می گردد.

1)revolve direction        2)one direction       3)mid plane          4)two direction

108_ایجاد جداره هم در قسمت بیرون و هم در قسمت داخل پروفیل انجام می گیرد.

1)          two direction 2)selected contours         3)mid plane          4)sweep

109_اگر نخاهید که از کل پروفیل های یک sketch برای ایـجاد revolation feature استفاده کنید از این قسمت کمـک می گیرید.

1)shell          2)faces to remove            3)selected contours            4)simple sweep

110_از revolve cut می توان:

1) در همه ی موارد برای بریدن استفاده کرد

2) فقط در جاهایی که برای کاهش حجم حاصل ار دوران پروفیل است استفاده کرد

3) فقط در جاهایی که برای افزایش حجم حاصل ار دوران پروفیل است استفاده کرد

4) موارد 1و3 صحیح می باشد

111_با این دستـور می توانیـد به ایجاد مدل های تو خـالی با یک ضخـامت جداره ی معـین بپردازید . حتـی می توانـید از

دیواره های مدل تو خالی شده را که بخواهید بردارید.

1)revolve               2)extrude              3)shell              4)sweep

112_برای آن که ایجاد ضخامت به سمت بیرون صفحات بیرونی باشد از گزینه ی ................در قسمت    parameters

 استفاده می شود.

1)two direction        2)one direction            3)profile             4)shell out ward

113_به sweep هایی که فقط با استفاده از یک پروفیل و یک مسیر(path) ایجاد می گردد ............ گویند.

1)simple sweep            2)guide               3)follow path                4)cut sweep

 

114_کاربرد گزینهی follow path چیست؟

1)با انتخاب این گزینه در طی مسیر پروفیل با صفحه ی اصلی شامل sketch مربوط به پروفیل موازی باقی می ماند

2)با انتخاب این گزینه مقطع در طول مسیر دچار پیچش می شود

3) با انتخاب این گزینه مقطع در طول مسیر طوری دچار پیچش می شود که همیشه به موازات مقطع اولیه باقی بماند

4) با انتخاب این گزینه مقطع در طی مسیر زاویه ی بین پروفیل و مسیر ثابت می ماند

115_اگر پروفیل یک sweep دارای دو قسمت مماس بر هم باشد انتخاب این گزینه باعث می شود که سطح های متناظر با بخش های مماس بعد از ایجاد sweep مماس باشند.

1)show preview               2)twis along path      

3)maintain tangency                     4)merge tangent faces

116_اگر بخواهیم تعداد دورهای پیچش مقطع را تعیین کنید از گزینه................. در simple sweep استفاده می کنیم.

1)radians                 2)turns                    3)degrees                 4)minimum twist

117_این قسمت که با انتخاب حالت follow path ظاهر می شود وقتی استفاده می شود که وجود تغییرات ناگهانی درانهنای مسیر

 باعث تغییر و ناهمواری در پروفیل می شود.

1)merge tangent faces        2)path tangent            3)path alignment type               4)هیچکدام

118_این گزینه که در مورد مسیر های 3بعدی به کار می رود مانع از قطع کردن پروفیل توسط خودش هنگام حرکت روی مسیر

 می شود.

1)none              2)minimum twist                  3)direction vector               4)merge result 

119_کاربرد گزینه ی merge result چیست؟

1)پروفیل بر مسیر عمود نگه داشته شده وهیچگونه اصلاحی صورت نمی گیرد

2)پروفیل را با راستایی که در قسمت direction vector انتخاب می کنید تنظیم و هم راستا می کند

3)حجم حاصل از sweep را به سایر حجم های موجود در مدل چسبانده و حجمی واحد ایجاد می کند

4) پروفیل بر مسیر عمود نگه داشته شده نمی شود

120_............پروفیلsweep را تا اخرین وجهی که با مسیر مواجه می شود ادامه می دهد.

1)direction vector                                    2)align withend faces      

  3)merge result                                      4)orientation/twist type

121_کاربرد گزینه ی path tangent چیست؟

1)هیچ شرطی هنگام شروع یا پایان اعمال نمی گردد

2) سطح مقطع sweep در هنگام شروع بر یک لبه با یک محور axis مماس یا بر یک صفحه عمود می شود

3)سطح مقطع sweep در هنگام شروع و پایان برصفحات مجاور از feature های قبلی مماس می شود

4)سطح مقطع sweep در هنگام شروع و پایان بر مسیر عمود می شود

122_این قید بین یک نقطه از پروفیل sweep با منحنی guide curve اعمال می شود.

1)manual               2)pierce                 3)point                  4)left       

123_با انتخاب این گزینه در دستورguidesweep پروفیل باید همزمان با این که یک نقطه از منحنی اول عبور کند،باید از منحنی

 اول به عنوان مسیر نیز پیروی کند.

1)follow path and 1st guide       2)merge smooth      3)merge smooth faces      4)موارد 2و3صحیح است  

 

          

124_با انتخاب این گزینه در دستور rib در قسمت extrusion direction عمل extrude برای ایجاد rip در جهت موازی با صفحه

 sketch انجام می گیرد.

1)normal to sketch              2)parallel to sketch             3)flip material side             4)هیچکدام

125_کاربرد slop چیست؟

1)می توانید صفحاتی ناهموار به وسیله ی گستردن و مقید کردن بپردازید

2)جهت عمود کردن صفحه بر sketch می باشد

3)همزمان می توانید از چند پروفیل جدا استفاده کرد

4)گزینه های 2و3 صحیح است

126_با انتخاب این گزینه می توان سطوح را گنبدی کرد.

1)hole                      2)simple                     3)dome                       4)elliptical

127_با انتخاب این گزینه بدون نیاز به ایجاد دایره برای پروفیل برش می توان سوراخ های ساده ای ایجاد کرد.

dome                    2)hole                         3)simple                     4)simple hole

ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط mohsen در تاریخ 1395/05/29 و 10:06 دقیقه ارسال شده است

سلام جواب این نمونه سوالات ممکنه بذارید. مچکرم


کد امنیتی رفرش
درباره ما
در این وب سایت سعی شده است مطالبی آورده شود که بتواند برای کاربران و دانشجویان رشته مکانیک مفید باشد
اطلاعات کاربری